Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chuẩn mực kế toán chính là những quy định, những nguyên tắc cơ bản, những hướng dẫn cần được tôn trọng khi thực hiện các công việc kế toán và khi trình bày các thông tin trong các báo cáo tài chính sao cho đảm bảo tính minh bạch của các báo cáo tài chính. Đã làm kế toán thì nhất định phải nắm rõ tất cả các chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). Với những bạn làm công ty nước ngoài thì còn phải biết chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS), US GAAP…Trong đó có những chuẩn mực mà ai làm kế toán cũng phải đọc như: Chuẩn mực chung, hàng tồn kho, tài sản cố định, chênh lệch tỷ giá, doanh thu và thu nhập khác, chi phí đi vay, thuế tndn, báo cáo tài chính. Bài này mình sẽ chỉ ra cho các bạn biết chuẩn mực kế toán Việt Nam bao gồm bao nhiêu chuẩn mực và tên của những chuẩn mực đó là gì, nó thuộc chuẩn mực số bao nhiêu.

Chuẩn mực kế toán Việt Nam bao gồm 26 chuẩn mực kế toán cụ thể là:

Chuẩn mực kế toán số 01: Chuẩn mực chung
Chuẩn mực kế toán số 02: Hàng tồn kho
Chuẩn mực kế toán số 03: Tài sản cố định hữu hình
Chuẩn mực kế toán số 04: Tài sản cố định vô hình
Chuẩn mực kế toán số 05: Bất động sản đầu tư.
Chuẩn mực kế toán số 06: Thuê tài sản.
Chuẩn mực kế toán số 07: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết.
Chuẩn mực kế toán số 08: Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh.
Chuẩn mực kế toán số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
Chuẩn mực kế toán số 11: Hợp nhất kinh doanh.
Chuẩn mực kế toán số 14: Doanh thu và thu nhập khác
Chuẩn mực kế toán số 15: Hợp đồng xây dựng.
Chuẩn mực kế toán số 16: Chi phí đi vay
Chuẩn mực kế toán số 17: Thuế thu nhập doanh nghiệp
Chuẩn mực kế toán số 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
Chuẩn mực kế toán số 19: Hợp đồng bảo hiểm.
Chuẩn mực kế toán số 21: Trình bày báo cáo tài chính
Chuẩn mực kế toán số 22: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự.
Chuẩn mực kế toán số 23: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
Chuẩn mực kế toán số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Chuẩn mực kế toán số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con.
Chuẩn mực kế toán số 26: Thông tin về các bên liên quan.
Chuẩn mực kế toán số 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ.
Chuẩn mực kế toán số 28: Báo cáo bộ phận.
Chuẩn mực kế toán số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót.
Chuẩn mực kế toán số 30: Lãi trên cổ phiếu.